Cartel clothing
 NEUE
 Newsletter
 Einkaufswagen
Einkaufswagen:ist leer
preis:0.00 €
 Am meisten angesehen
 • Teilen Sie die positive Erfahrung aus unserer Zusammenarbeit und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten:

GDPR - Informácia o ochrane osobných údajov

GDPR - Informácia o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať. 

Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým zákazníkom, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje.
 
Prečítajte si nižšie uvedené informácie, ktoré sú zostavené tak, aby boli čo najviac prehľadné a praktické, a aby ste ľahko našli, čo hľadáte.
Ak Vám po prečítaní informácie bude čokoľvek nejasné, radi Vám poskytneme vysvetlenie. Kontaktujte nás na našich kontaktných údajoch uvedených nižšie.
 1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?
 2. Kde nás môžete kontaktovať?
 3. Aké údaje o Vás získavame?
 4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?
 5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 6. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané?
 7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 8. Kde môžem svoje práva uplatniť?
 9. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 10. Všeobecné údaje o spracúvaní osobných údajov
1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?
 
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:
EVELYNS trade s.r.o, so sídlom Národná 34 Žilina 010 01, IČO: 48204358, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vlož. č.: 64027/L
 

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov je Data protection Officer. Svoje podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky môžete podať u DPO e-mailom zaslaným na adresu: sales@carteloriginal.com, alebo písomne listom zaslaným na adresu spoločnosti Herves s.r.o. uvedenú v bode 2 Informácie o ochrane osobných údajov.
 
Hlavným zameraním spoločnosti EVELYNS trade s.r.o je výroba textilných odevov a doplnkov pod značkou Cartel Original.

 
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Vaše údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu na konkrétny účel spracúvania.
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
2. Kde nás môžete kontaktovať?
 
Kontaktujte nás v prípade potreby:

EVELYNS trade s.r.o:
 • poštou na adrese: EVELYNS trade s.r.o, so sídlom Národná 34, 010 01 Žilina
 • emailom na adrese: sales@carteloriginal.com
 • telefonicky na tel. č.: +421 905 208 503
3. Aké údaje o Vás získavame?
 
Táto časť Vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od Vás môžeme získať počas využívania našich služieb
 Využívanie našich služieb znamená:
 • registrácia na účely vystavenia objednávky a faktúrry za tovar alebo službu,
 • registrácia do systému priamej marketingovej komunikácie, ako napr. zasielanie letákov cez email, príp. poštou.
Získavame len také osobné údaje, aby sme Vám mohli riadne poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.
 
Spracúvame najmä tieto osobné údaje:
 • základné osobné údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska, 
 • kontaktné údaje napr. telefónne číslo, email, kontaktná adresa, príp. fakturačná adresa, 
 • Vaše prihlasovacie údaje, ak si u nás vytvoríte konto, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili
4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?
 
Pre lepšie pochopenie na aké účely používame Vaše osobné údaje, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti.
 
Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu
Spracúvanie na základe plnenia zmluvy, resp. na vykonanie opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy
Vaše osobné údaje sú potrebné na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a predať Vám tovar alebo službu z našej ponuky ako aj k zodpovedaniu Vašich otázok pred vystavením objednávky/zmluvy z Vašej strany, a to na právnom základe plnenia zmluvy, ktorou zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba. Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme Vám môcť poskytnúť naše služby a tovar a/alebo služba Vám nemôže byť poskytnutý/á (predaný/á). 
 
Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Našim oprávneným záujmom je:
 • obhajoba prípadných právnych nárokov, riešenie sporov, sťažností (napr. v prípade, ak nie je spokojní s poskytnutým tovarom alebo službami a pod.), 
 • starostlivosť o potreby našich klientov, vrátane dodania našich produktov a služieb, 
 
Spracúvanie s Vaším súhlasom
Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné. Marketing zahŕňa ponuku našich služieb a produktov, údaje o prevádzkach poskytujúcich naše produkty a služby napr. formou zasielania marketingových ponúk na Vašu emailovú adresu (newsletter) alebo poštou. V prípade, ak súhlas neudelíte, nebudeme Vás môcť oboznamovať s ponukou nového tovaru a služieb alebo produktov alebo výhodných ponúk.
V prípade osôb mladších ako 16 rokov musí byť takýto súhlas udelený alebo schválený zákonným zástupcom. 
 

 
6. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 
Vaše údaje sú v rámci vybavovania Vašej objednávky a fakturácie za tovar alebo služby poskytované našim dodávateľom, ako napr. poskytovatelia poštových a doručovateľských služieb, banky, spoločnostiam zabezpečujúcim služby v oblasti informačných technológií a pod. 
Sprístupňujeme len tie osobné údaje, ktoré našim dodávateľom umožňujú poskytovanie služieb. 

 
7. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané
 
Vaše údaje budú uchovávane po dobu trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali. V prípade, ak dôjde k ukončeniu nášho zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov po tomto ukončení.

 
8. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Právo na prístup k osobným údajom 
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracúvame. Ak chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Súčasťou tohto práva je naša povinnosť poskytnúť Vám informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, komu sú osobné údaje sprístupňované, o dobe uchovávania osobných údajov, o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.
 
Právo na opravu
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás a vykonáme nápravu.
 
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Existuje viacero situácií, kedy máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napr. v prípade, ak:
 • osobné údaje už nepotrebujeme na účel, na ktorý boli získané,
 • úspešne ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,
 • odvolali ste svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 •  osobné údaje sme spracúvali nezákonne.
Každá žiadosť o výmaz podlieha individuálnemu posúdeniu a vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na výmaz, nakoľko naša spoločnosť môže mať povinnosť, prípadne oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.
 
Právo na obmedzenie spracúvania
V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania. Toto právo možno uplatniť, napr. v prípade, ak:
 • je presnosť osobných údajov spochybnená,
 • nechcete vymazať osobné údaje,
 • údaje viac nie sú potrebné na pôvodný účel, ale nemôžu byť ešte vymazané z právnych dôvodov,
 • sa rozhoduje o námietke proti spracovaniu.
 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi.
 
Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou.
 
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás.

Námietku môžete vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu. Ak namietnete voči spracúvaniu na účely marketingu, osobné údaje na takéto účely nebudeme ďalej spracúvať.
 
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, 
 
Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov:
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
 
13. Kde môžem svoje práva uplatniť?
 
Svoje práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa EVELYNS trade s.r.o a to zaslaním emailu, písomne poštou na adresu sídla spoločnosti, prípadne telefonicky. Všetky potrebné kontaktné údaje uvedené vo bode 2 tejto informácie.

 
Vyjadrenia a oznámenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Túto lehotu môžeme v určitých prípadoch predĺžiť o ďalšie 2 mesiace.
 
14. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 
Ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pre jeho odvolaním.

 
V prípade, ak chcete svoj súhlas odvolať, uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a adresu bydliska, aby sme vedeli zistiť kto ste. Stačí nám oznámiť, že svoj súhlas odvolávate a Vaše údaje nebudeme na tento účel ďalej uchovávať.
 
 
15. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov
 
V tejto časti Vám prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlíme, čo je vlastne spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.
 
Osobný údaj– akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, ale aj email, IP adresa a pod.
 
Dotknutá osoba– ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.
 
Spracúvanie osobných údajov– akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.
 
Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 
Sprostredkovateľ– ten, kto spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 
Účel– prečo spracúvame Vaše osobné údaje.
 
Oprávnený záujem– záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
 
Nariadenie GDPR– hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.
 
 
Táto informácia je účinná od 13. 04. 2021

 Kontakt
★2015© Cartel Original★ is brand of EVELYNS trade s.r.o
  Národná 34
  01001   Žilina Slovakia (EU)
  +421 905 208 503
 
 
Diese Seite benutzt Cookies, damit wir Dienstleistungen erbringen. Durch die Nutzung unserer Dienstleistungen erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen finden Sie hier.
Ich stimme zu